Welkom op de homepage van stichting Glasvezel Zuidenveld.

 

Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de zes glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden. De initiatieven omvatten het complete buitengebied en de 27 dorpen in de gemeente Coevorden. 30 oktober jongstleden is de oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris en zijn we een stichting. Gezamenlijk zijn we nu klaar voor de volgende stap.  Het stichtingsbestuur bestaat uit 15 personen. Alle initiatieven zijn in het bestuur vertegenwoordigd.

 

Voor de meeste mensen lijkt het dat er bijna niets meer gebeurd na hun vrijblijvende belangstellingsregistratie voor glasvezel  in zijn/haar dorp.

Niets is minder waar. Achter de schermen zijn de vertegenwoordigers van de initiatieven volop bezig met een aantal vraagstukken. 

Welke rechtsvorm moeten we straks kiezen om de belangen van de toekomstige abonnees goed te waarborgen? Krijgen we een sluitende businesscase?  Zijn alle adressen wel meegenomen? Er zijn adressen in het buitengebied die erg duur zijn om aan te leggen, hoe gaan we hiermee om? uitgangspunt is om iedereen aan te sluiten. We moeten Europees aanbesteden,hiervoor gelden allerlei regels. Hierbij krijgen we hulp van de provincie, maar we moeten het meeste zelf doen.

Hoe blijven we in contact met onze inwoners? Het wordt pas concreet als we aan het aanleggen zijn en de abonnementen worden afgesloten. En in de tussentijd?

En wat te denken van de aantrekkende economie. Glasvezelkabel is niet te krijgen, prijzen gaan omhoog. Aannemers hebben het druk en kunnen het werk bijna niet aan. Wat gaat dit betekenen voor de aanleg in ons gebied.

U begrijpt dat er voldoende is wat ons bezig houdt.

Zodra er weer iets nieuws te melden is, kunt u dit terugvinden op deze site.

 

 

 

 

 


 

 

Laatste Nieuws

Stichting glasvezel Zuidenveld ontvangt een prijs.

Woensdagmiddag 21 februari heeft het dagelijks bestuur van glasvezel Zuidenveld de vrijwilligersprijs voor 2018 van het CDA Coevorden in ontvangst genomen. De prijs in de vorm van een oorkonde is door staatssecretaris Raymond Knops uitgereikt aan de voorzitter van glasvezel Zuidenveld, Jaap Ruiter.

Zie onderstaand persbericht.

 

 

tekst persbericht

Stichting Glasvezel Zuidenveld is winnaar geworden van de negende Vrijwilligersprijs van het CDA Coevorden. De prijs is toegekend aan de vrijwilligers van de stichting, een samenwerkingsverband tussen de gezamenlijke glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden. Doelstelling van de stichting is dat er in alle dorpen en het gebied buiten de stad Coevorden snel internet met behulp van glasvezel komt. De prijs wordt uitgereikt aan het dagelijks bestuur van de stichting dat gevormd wordt door Jaap Ruiter uit De Kiel, Trienus Dunning uit Sleen en Bert Raterink uit Wachtum. De uitreiking vindt plaats op 21 februari om 16.30 uur in Stadscafé Vancouver in Coevorden door staatssecretaris Raymond Knops en fractievoorzitter van het CDA, Gertjan Zuur. Knops (CDA) is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en heeft ook grensoverschrijdende samenwerking, ICT en identiteitsgegevens in zijn portefeuille. Hij is woensdag de gehele dag in Zuidoost Drenthe in het kader van overleg over grensoverschrijdende samenwerking.

 

 

GlasvezelinitiatievenDus

Tot voor kort waren de 6 initiatieven in de gemeente Coevorden (Alles op Glasvezel, DNS op Glas, Glasvezel Stidal, Reuzenbreedband, Samenbreed, Verbreedband) zelfstandig bezig, met de bedoeling om in hun eigen gebied een glasvezelnetwerk te realiseren. Er was regelmatig onderling overleg tussen de initiatieven. Tijdens één van die bijeenkomsten is geopperd dat het wellicht verstandig was om samen verder te gaan. Immers, de gebieden grenzen aan elkaar en dure aansluitingen kunnen door samen te gaan eenvoudiger en goedkoper worden aangesloten. Glasvezel Zuidenveld telt ruim 9000 potentiële aansluitingen en is qua grootte ook interessanter voor marktpartijen om mee samen te werken.

 

Rol van de vrijwilligers

Zowel het opstarten van de 6 initiatieven als het samenwerken in één stichting had niet plaats kunnen vinden zonder vrijwilligers. Veel vrijwilligers hebben zich dan ook de afgelopen tijd kosteloos ingezet om het voor het gebied in en rond de dorpen het inmiddels onmisbare snelle internet dichterbij te brengen. Ook het nu gezamenlijk optrekken van de 6 initiatieven waardeert het CDA enorm, want ‘Samen kunnen we meer’, de slogan van het CDA in de afgelopen bestuursperiode.   

 

Belang vrijwilligers

Onze lokale samenleving drijft voor een belangrijk deel op de inzet van veel vrijwilligers. Met de uitreiking van de jaarlijkse vrijwilligersprijs wil het CDA Coevorden het belang van vrijwilligers benadrukken en vrijwilligers die zich extra hebben weten te onderscheiden, in het zonnetje zetten. De eerdere winnaars van de vrijwilligersprijs zijn de Stichting WJD (Sweelpop) in 2010, World Servants in 2011, de Stichting Duofietsen gemeente Coevorden in 2012, de Stichting Marktcommissie Wezup (Kerstmarkt) in 2013, de Voedselbank Coevorden in 2014, wereldwinkel ’t Winkeltje in Oosterhesselen in 2015, Theater Hofpoort Coevorden in 2016 de Synagoge Coevorden in 2017.

 

Waardering en respect

“Wij hebben veel waardering voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het digitaal beter bereikbaar maken van het gebied buiten de stad Coevorden.” aldus Gertjan Zuur, fractievoorzitter van het CDA Coevorden. “Zij zorgen er dankzij hun belangeloze inzet voor dat binnen afzienbare tijd agrarische en andere MKB-ondernemingen, maar ook particulieren een betere en vooral snellere aansluiting krijgen op de digitale wereld, en dat is onmisbaar voor met name MKB-bedrijven in deze tijd.” Ondersteund door een faciliterende gemeente moet het glasvezelnet binnenkort de gehele gemeente Coevorden bedekken.  

 

inwonersinitiatief maximaal ondersteunen

De gemeente Coevorden moet de Stichting Glasvezel Zuidenveld maximale ondersteuning geven. Dat is het oordeel van Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014).

De raadsfractie van BBC2014 heeft grote waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers die enorm hun best doen om in hun woonomgeving snel internet voor elkaar te krijgen. BBC2014 is van mening dat de gemeente Coevorden deze ondersteuning ook concreet moet uitspreken. Er wordt al gebruik gemaakt van kennis en kunde van de provincie Drenthe. In de komende maanden zal er meer van de gemeente Coevorden gevraagd worden bij het ontwerp van het netwerk en de daadwerkelijke aanleg. Als het verzoek er komt, moet deze gemeentelijke steun wat BBC2014 betreft in volle omvang worden gegeven.

De onlangs geformeerde Stichting Glasvezel Zuidenveld is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke glasvezelinitiatieven in de gemeente Coevorden. De stichting neemt de komende periode de verdere voorbereiding ter hand om snel internet, breedband/glasvezel, in de gemeente Coevorden te kunnen realiseren. Het Coevorden-breed-netwerk omvat ruim 9.400 aansluitingen.

BBC2014 is uitermate content met het feit dat de lokale glasvezelinitiatieven de krachten nu hebben gebundeld en dat een aantal nieuwe acties in gang zijn gezet. Vele vrijwilligers hebben bijgedragen aan het maken van een ‘gemeentelijk breedbandkaart’. Met deze kaart zijn alle glasvezelinitiatieven in Coevorden letterlijk in kaart gebracht. Volgens BBC2014 is het belangrijk dat alle partijen nu actief helpen bij het realiseren van de gezamenlijke ambitie.

BBC2014 benadrukt dat het bestuur van Stichting Glasvezel Zuidenveld zelfstandig opereert, maar de gemeente kan de stichting op tal van terreinen faciliteren bij het uitrollen van een Coevorden-breed-netwerkwerk. Verder noemt de fractie van BBC2014 het uitermate belangrijk dat het draagvlak voor de aanleg behouden blijft. Snel internet is volgens de partij van groot belang voor de leefbaarheid op het platteland.

 link website BBC2014